12:54 مساءً الأربعاء 14 نوفمبر، 2018

اجمل واحلى زخرفات لبنر الروماتاجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات

صوره اجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات


ƸЖƷ৴৲|৲ะ اا‘لم√ﮱسا‘ابق√� �‘ات ะ৴৲|৴৲ƸЖƷ

ƸЖƷ৴৲|৲ะ اا‘لﮱضا‘ايﮧجي

ن ะ৴৲|৴৲ƸЖƷ

ƹۣۗжۣۗʒ۔۔۔۔اا‘لم� ��ﮱغتربين۔۔۔۔ƹۣۗ жۣۗʒ

ʕۣۛʒۛƹۛۣʔاا‘لمﮧ� �ﮱشا‘اكل ʕۣۛʒۛƹۛۣʔ

صوره اجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات

ƹƸӁƷʒ هﮧﮱﮧدووء ƹƸӁƷ

ƹƸӁƷʒϫ־ˉ־ϰ৴ǁ[لا‘اا‘داره]ǁ৲ϰ־ˉ־ϫƹƸӁƷʒ

ƹƸӁƷʒϫ־ˉ־ϰالﮧنقﮧا�� �اش الﮧجا‘اد৴ϰ־ˉ־ϫƹƸӁƷ� �

ƹƸӁƷ لل⁄شخ⁄صين ف√ق’ط ƹƸӁƷ

Ϡ₡ ال⁄ﮱسعوديىا‘ا Ϡ₡

ǁ[ ̶ اه’ل لا‘اع.ظمﮧﮱيه৴ ̶ ̶]ǁ[

̶<̶৲৴ ̶§̶]التﮧﮱحشي،ش [ ̶<̶৲৴ ̶§̶>̶

ƹƸӁƷʒ ا‘الع√⁄شا‘اق ƹƸӁƷʒ

ৢ৴ะۣۨ> البﮱ√ﮱنا‘ا^ت فﮧقطʕۣۨ ͠ʔ

ƸЖƷ৴৲৴৲الﮯشبا‘اب ف√⁄ﮱقط৴৲৴৲ƸЖƷ

ƹƸӁƷʒ اهل البص⁄ﮱرهƹƸӁƷʒ

ƹƸӁƷʒ اا‘ه/ل ب‘غ‘⁄،.ﮧﮱداا ‘د ƹƸӁƷʒ

ƹƸӁƷʒ ف⁄ﮱوق االث⁄ﮱلا‘اثينƹƸӁƷ� �

৴ะۣۨ>॰०϶ǁ[ΔŅĠξℓ Ş]ǁϵ

ƸЖƷ৴৲৴৲̶اه/ل الك‘/وي^ت৴৲৴৲ƸЖƷ

193 views

اجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات