8:01 مساءً الخميس 19 أبريل، 2018

اجمل واحلى زخرفات لبنر الروماتاجمل و أحلي زخرفات لبنر ألرومات

صوره اجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات


ƸЖƷ৴৲|৲ะ أا‘لم√ﮱسا‘ابق√� �‘ات ะ৴৲|৴৲ƸЖƷ

ƸЖƷ৴৲|৲ะ أا‘لﮱضا‘ايﮧجى
ن ะ৴৲|৴৲ƸЖƷ

ƹۣۗжۣۗʒ۔۔۔۔اا‘لم� ��ﮱغتربين۔۔۔۔ƹۣۗ жۣۗʒ

ʕۣۛʒۛƹۛۣʔاا‘لمﮧ� �ﮱشا‘اكل ʕۣۛʒۛƹۛۣʔ

صوره اجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات

ƹƸӁƷʒ هﮧﮱﮧدووء ƹƸӁƷ

ƹƸӁƷʒϫ־ˉ־ϰ৴ǁ[لا‘اا‘داره]ǁ৲ϰ־ˉ־ϫƹƸӁƷʒ

ƹƸӁƷʒϫ־ˉ־ϰالﮧنقﮧا�� �اش ألﮧجا‘اد৴ϰ־ˉ־ϫƹƸӁƷ� �

ƹƸӁƷ لل⁄شخ⁄صين ف√ق’ط ƹƸӁƷ

Ϡ₡ أل⁄ﮱسعوديىا‘ا Ϡ₡

ǁ[ ̶ أه’ل لا‘اع.ظمﮧﮱيه৴ ̶ ̶]ǁ[

̶<̶৲৴ ̶§̶]التﮧﮱحشي،ش [ ̶<̶৲৴ ̶§̶>̶

ƹƸӁƷʒ أ‘الع√⁄شا‘اق ƹƸӁƷʒ

ৢ৴ะۣۨ> ألبﮱ√ﮱنا‘ا^ت فﮧقطʕۣۨ ͠ʔ

ƸЖƷ৴৲৴৲الﮯشبا‘ابِ ف√⁄ﮱقط৴৲৴৲ƸЖƷ

ƹƸӁƷʒ أهل ألبص⁄ﮱرهƹƸӁƷʒ

ƹƸӁƷʒ أا‘ه/ل بِ‘غ‘⁄،.ﮧﮱداا ‘د ƹƸӁƷʒ

ƹƸӁƷʒ ف⁄ﮱوق أالث⁄ﮱلا‘اثينƹƸӁƷ� �

৴ะۣۨ>॰०϶ǁ[ΔŅĠξℓ Ş]ǁϵ

ƸЖƷ৴৲৴৲̶اه/ل ألك‘/وي^ت৴৲৴৲ƸЖƷ

149 views

اجمل واحلى زخرفات لبنر الرومات